Serdar İhsan DEMİRBİLEK
Kurumsal Karne (Balanced Scorecard) Nedir?
16 Nisan 2014 Çarşamba 18:57:23

Merhabalar, Danışmanlık firması olarak sizlere hizmet vermekte kullandığımız analiz yöntemlerinden biri hakkında bilgi vermek istiyorum. Bu sistem ile işletmenizle ilgili problemlere ( hastalıklara ) çözüm bulup, çözüm önerileri ( reçeteler ) hazırlayabiliyoruz.

Bir organizasyonun performansını vizyonu ve stratejileri ile ölçmeyi öneren bir konsepttir.

BSC felsefesi organizasyonları 4 perspektiften inceler.

Bunlar
+ Finansal Perspektif
+ Müşteri Perspektifi
+ İç Süreçler Perspektifi
+ Çalışanlar Perspektifidir.

Finansal perspektifte firmanın bildiğimiz genel finansal göstergelerine bakılır: nakit akışı, karlılık, aktif ve pasiflerin oranı ve diğer finansal ölçüler.

Müşteri perspektifinde direk müşteriler üzerine etkisi olan uygulamaların sonuçları değerlendirilir. Müşteri incelemesi sonuçları, müşteri şikâyetlerinin incelenmesi vs bu perspektif altında incelenir.

İç süreçler perspektifinde firmanın önemli iç süreçlerinin geliştirilmesi ve sürekli performansın incelenmesi esastır.

Çalışanlar perspektifinde ise şirket çalışanlarının kariyer planlarının yapılması, kimin hangi eğitimlere ihtiyacının olduğunun belirlenmesi ve şirket içi sirkülâsyonun sağlanması amaçlanmaktadır.

Genel bir BSC aşağıdaki şekilde görüldüğü gibidir:

[Kurumsal Karne (BSC)]

Strateji 

Strateji oluşturmada doğru ve hızlı bilgi temin etmek için sürdürülebilir bir sistem oluşturmak

Değişen koşullara ayak uydurabilecek, sizi istediğiniz yere ulaştırabilecek stratejiler geliştirmek

Stratejileri çalışanlarla paylaşarak uygulamaya sokmak ve stratejiyi günlük hayatın bir parçası haline dönüştürmek

Müşteri algısındaki değişimleri sürekli olarak izlemek gibi yaşamsal göstergeleri de anında izlemek

 

 Süreçler                             

Süreçlerinizi gözden geçirerek yeniden yapılandırmak

Katma değer yaratmayan süreç adımlarını temizlemek

Değişen koşullara uygun olarak süreçlerimizi sürekli olarak geliştirmek

Süreçlerin etkinliğini ve verimliliğini izlemek

 

 Çalışanlar

Çalışanların stratejiyi anlamalarını sağlamak.

Çalışanların kendilerinden ne beklendiğini açıkça ortaya koymak

Çalışanlara somut hedefler vermek ve bunları izlemek

Çalışanların yetkinliklerini ve motivasyonlarını artırmak

Yenilikçiliğe uygun bir ortam oluşturmak

Strateji Uygulama (Balanced Scorecard)

“Stratejileri Uygulamaya Dönüştürme Metodolojisi”

Stratejiler, eskiden kabileler, sonraları ülkeler, günümüzde ise şirketler arası savaşlarda, kısacası yüzyıllardır dünyamızı şekillendirmektedirler. Başarı ile uygulanan stratejiler bireyleri ve kurumları yüceltirken, başarısız olanları da acımasız biçimde, şirketlerin belirli bir süre içinde yok olmalarına sebep olmaktadırlar.

Şirketlerin başarısı iki temel koşula dayanmaktadır:

Doğru oluşturulmuş stratejiler.
Stratejilerin etkin uygulanması.

Stratejinin uygulanması ise ancak çalışanların kısa ve uzun vadeli hedefleri ile tüm aktivitelerin stratejiye yönelik ve onu destekleyici olması ile sağlanır. Ayrıca bu düzenin geçerliliğinin sistematik olarak ölçülebilmesi gerekmektedir. Stratejik yönetim sisteminin başarısı ve etkinliği, stratejilerin oluşum ve uygulama aşamasında bir bütünlük sağlayabilmesi ile değerlendirilir. Bu bütünlüğün sağlanmasında karşılaşılan başlıca güçlükler şunlardır:

  • Kesin ve net olarak belirlenmiş stratejik vizyona rağmen organizasyonun bütününün vizyonun harekete geçirilebilmesine katkıda bulunmaması;
  • Organizasyonlar etkili bir stratejik plana sahip olsalar dahi, bu stratejik planın departman ve bireylerin operasyonel hedefleri ile bütünleşmemesi;
  • Kullanılan performans ölçüm sistemlerinin şirkete, stratejik hedefine ulaşma  konusunda ne kadar ilerlediğini gösterememesi ve hatalardan öğrenme yoluyla faydalanılamaması.
  • İş dünyasının bu sorununa çözüm olarak
  • TECHNOFİS'nin, yeni bir yönetim sistemi

geliştirmiştir: "Balanced Scorecard".

Balanced Scorecard, vizyon ve stratejilerin uygulamaya dönüştürülmesini sağlayan bir araç ve stratejik yönetimi bütünleyen yeni bir yönetim sistemidir. Dünyada başarısı kanıtlanmış bu sistem, uluslararası iş çevrelerinde dünyaca ünlü birçok şirket tarafından yıllardır başarı ile uygulanmaktadır. İsimden de anlaşıldığı gibi, aslında tabiatın bile dayanağı olan denge, Balanced Scorecard'da da temel unsurdur.

Balanced Scorecard kullanım amaçları

Stratejileri netleştirmek ve odaklamak;
Stratejileri şirket içinde yaymak;
Bölüm hedefleriyle kişisel hedefleri ilişkilendirmek;
Stratejileri uzun dönem hedefleri ve bütçeyle ilişkilendirmek;
Periyodik performans ve strateji değerlendirmeleri yapmak; 
Stratejileri geliştirmek için bilgi toplamak.

"Ölçemezsen yönetemezsin" kavramından yola çıkıldığında, stratejilerin etkin uygulanmasının önündeki en önemli engel, uygun olmayan ölçüm sistemleridir. Geleneksel ölçüm sistemleri tek boyutlu olarak sadece finansal performansı ölçmekte, stratejik yönlendirme ve kararlar bu göstergelere dayanmaktadır. Ancak şirketin mevcut durumunu yansıtmakta yetersiz kalan finansal göstergeler karar almada tek başına kullanıldıklarında karar alıcıları yanlış yönlendirmektedirler. 

Balanced Scorecard, stratejik yönetimin sadece finansal göstergelere dayalı yapılamayacağını öngörmekte ve finansal bakış açısını bütünleyen üç ayrı boyutu daha devreye sokmaktadır. Balanced Scorecard'da Finansal boyut, Müşteri boyutu, İç Verimlilik boyutu, ve Öğrenme ve Gelişme boyutlarıyla bütünleştirilmiştir. 

 

Genelde geçmişin sonuçlarını taşıyan finansal göstergeler, Balanced Scorecard tarafından iz göstergeler olarak tanımlanmaktadır. Sadece bu göstergelere dayanarak karar vermek, sebep - sonuç ilişkilerinin göz ardı edilmesine yol açmakta ve geleceğin öngörülmesine engel olmaktadır. Bu sebeple, müşteri memnuniyeti, çalışanların yetenekleri, yaratabilme gücü gibi geleceği etkileyen öncü göstergeler de dikkate alınmalıdır. Balanced Scorecard, finansal göstergeleri bir tarafa atmak yerine öngördüğü ek perspektifler ile vizyon ve stratejileri hızlı ve ölçülebilir şekilde iş ve davranış sonuçlarına dönüştürür. Balanced Scorecard sadece iz göstergeleri kullanan eski tekniklerin aksine, bu dengesizliği ortadan kaldırarak bunun yerine, finansal boyutun iz ve öncü göstergeleri içeren diğer üç boyutla birlikte dengeli biçimde kullanılmasını sağlamaktadır.

 

Tüm hakları saklıdır, Sitemizin tasarımı ve içeriği T.C. yasalarınca tescil ile korunmaktadır

Copyrights 2013 @ Düzcelife